Plafoane si declarații la începutul anului 2019 – actualizat –

Începutul de an reprezintă pentru experții contabili și consultanții fiscali cea mai aglomerată perioadă, deoarece o serie de declarații fiscale au termenul limită de depunere în primele două – trei luni ale anului. În acest newsletter vom încerca să detaliem cele mai importante declarații și plafoane de care trebuie să ținem cont, astfel încât să aplicăm în mod corect prevederile fiscale în vigoare. De asemenea, trebuie să ținem cont ca în această perioadă sunt și foarte multe modificări în ceea ce privește vectorul fiscal.

A. Taxa pe valoare adăugată
• Perioada fiscală

Perioada fiscală este luna calendaristică pentru anul 2019 dacă persoana impozabila a realizat în anul calendaristic precedent o cifră de afaceri din punct de vedere al TVA mai mare decât 100.000 de euro sau a realizat cel puțin o achiziție intracomunitară de bunuri. Perioada fiscală este trimestrul calendaristicpentru o persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent (anul 2018) a realizat o cifră de afaceri din punct de vedere al TVA care nu a depășit plafonul de 100.000 euro și nu a realizat nicio achiziție intracomunitară de bunuri. Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent (4,6581lei), astfel că pentru anul 2019 plafonul în lei este de 465.810 lei.

Cifră de afaceri este alcătuită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România (exporturi, livrări intracomunitare, presări de servicii care au locul prestării la beneficiarul din alt stat etc.), dar care dau drept de deducere a taxei. La determinarea cifrei de afaceri se are în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dar care dau drept de deducere, precum și rândurile de regularizări aferente. Modificarea perioadei fiscale din punct de vedere a TVA este obligatorie și nu opțională.

Atenție! Persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în cursul anului 2018 vor trebui de determine cifra de afaceri recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. De asemenea, în calculul cifrei de faceri nu se vor include livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de TVA anulat.

Persoanele impozabile care au obligația să-și modifice perioada fiscală de la lună la trimestru sau de la trimestru la lună vor depune la organele fiscale competente declarația de mențiuni (Formular 010/020/070 sau 700, după caz) până la data de 15.01.2019. Începând cu luna ianuarie 2018 orice modificare a vectorului fiscal se poate face on-line, prin intermediul formularul 700 aprobat prin OPANAF 2372/2017. Sunt unele excepții legate de TVA, la înregistrarea în scopuri de TVA sau la anularea înregistrării în scopuri de TVA există obligația depunerii formularului 010/020/070 în format fizic la organul fiscal.

  • Formular 094

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul 2018, care NU au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nici NU au depășit plafonul de 100.000 euro au obligația să depună formularul 094 pana pe 25 ianuarie 2019. Organul fiscal nu are o evidență clară privind persoanele care au obligația acestei declarații, astfel ca nu știm care este utilitatea finală a acestuia, însă și anul acesta va trebui să-l depunem direct la registratura ANAF-ului sau la poștă, prin scrisoare recomandată (formularul nu se poate depune electronic).

 

• Formularele 392/393

Începând cu anul 2017 s-a suspendat obligația depunerii declarațiilor informative 392A, 392B si 393 până la 31 decembrie 2019. Sperăm ca aceste declarații să fie eliminate definitiv din 2020, deoarece informațiile din acestea sunt de cele mai multe ori irelevante pentru analiză. Prin urmare, pentru anul 2019 NU se va depune formularele 392A/392B sau 393.

 

B. Impozit pe profit/ impozit pe veniturile microîntreprinderilor/impozit specific

 

  • Microîntreprinderile vs impozit pe profit

Persoanele juridice română vor avea obligația să aplice de la 1 ianuarie 2019 impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro;
  • capitalul social al acestora este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Conform circularei MFP nr. 711265/03.02.2017, cursul de schimb utilizat pentru plafonul la microîntreprinderi este cel de la închiderea exercițiului financiar, adică cursul BNR de la 31 decembrie 2018. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este de 4,6639 lei (cursul BNR de la 31.12.2018), astfel că plafonul de trecere de la impozitul pe profit la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și invers este de 4.663.900 lei.Toate persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit vor avea obligația să treacă la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2019 dacă îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus, inclusiv cea privind realizarea de venituri totale mai mici de cat 4.663.900 lei. Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați cu normă întreagă pot opta, o singură dată, să aplice impozitul pe profit începând cu trimestrul în care îndeplinite cumulativ cele două condiții, opțiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, persoana juridică aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2 (nu angajează în termen de 60 de zile alt salariat).

Atenție! În cazul în care o societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a depășit plafonul de 1.000.000 de euro în trimestrul IV din 2018, atunci are obligația să treacă la impozit pe profit începând cu 1 octombrie 2018 (declarația de mențiuni 010 sau 700 se va depune în termen de 15 zile de la data depășirii plafonului, dar nu mai târziu de 15 ianuarie 2019). Calculul impozitului pe profit se va face luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv, adică începând cu 1 octombrie 2018.

Dacă la 31.12.2018 nu depășește 1.000.000 euro (4.663.900 lei) și nici NU a optat pentru impozit pe profit (capital social > 45.000 de lei și minim 2 salariați), atunci are obligația să revină la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2019 prin depunerea declarației de mențiuni 010 sau 700 pana la sfârșitul lunii martie.

  • Declarația de impozit pe profit

Organizațiile nonprofit si contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură au obligația să declarare (formular 101) și sa plătească impozitul pe profit pe anul precedent până pe 25 februarie 2019. Ceilalți contribuabili au obligația de declarare și plată a impozitului pe profit până cel târziu pe 25 martie 2019.  Excepție de la această regulă sunt entitățile care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, astfel că vor depune declarația de impozit pe profit până la data de 25 a celei de-a doua/trei luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Declarația de impozit pe profit (formular 101) se va depune de toate asociațiile non-profit (inclusiv asociațiile de proprietari), indiferent de modul de ținere a contabilității – în partidă simplă sau dublă. În declarația 101 veniturile aferente activității non-profit se înscriu la venituri neimpozabile, iar cheltuielile aferente se înscriu la cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

C. Impozit pe venit și contribuții sociale

  • Declarația 205 și 207

Plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului si anume pentruvenituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse (contracte civile, bunuri și servicii achiziționate în interesul personal al asociaților/acționarilor). În acest sens se depune formularul 205 – Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent până pe 31 ianuarie 2019.

Plătitorul de venit care au avut obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți trebuie sa depuneformularul 207 –  Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți până la data 31 ianuarie 2019. De asemenea, se vor declara și veniturile scutite de impozit potrivit art. 229 din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

 

  • Declararea dividendelor distribuite

În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, societatea are obligația de a le declara prin formularul 100 aferent lunii decembrie 2018 și să plătească impozitul aferent până al 25 ianuarie 2019.

Sursa: accounting-leader

Share